Persuni eliġibbli huma intitolati li jissottomettu talbiet għal-Libertà tal-Informazzjoni (FOI) lill-Awtoritajiet Pubbliċi stabbiliti kollha, inklużi dawk elenkati taħt il-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar.

Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Verżjoni bl-Ingliż)
Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni (Verżjoni bil-Malti)

Sottomissjoni ta’ Talba/Ilment

Persuni Eliġibbli:

Sabiex tkun eliġibbli biex tissottometti talbiet għall-FOI, persuna trid tkun residenti f’Malta u tkun ilha għal perjodu ta’ mill-inqas ħames snin. Din il-persuna trid tkun ukoll ċittadin ta’ Malta, ċittadin ta’ kwalunkwe stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jew ċittadin ta’ kwalunkwe stat ieħor li ċ-ċittadini tiegħu għandhom dritt, bis-saħħa ta’ kwalunkwe trattat bejn dak l-istat u l-Unjoni Ewropea, li jiġu ttrattati f’Malta bl-istess mod bħaċ-ċittadini ta’ stati membri tal-Unjoni Ewropea.

Talbiet tal-FOI u ilmenti għandhom jiġu sottomessi bil-miktub, u jistgħu jintbagħtu permezz tal-indirizz elettroniku: foicu@gov.mt jew billi jintuża l-portal tal-FOI: www.foi.gov.mt kemm bl-e-ID jew permezz tal-formola online.

Informazzjoni li trid tiġi pprovduta

Meta jissottomettu talba tal-FOI, applikanti huma meħtieġa, apparti li jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt, jagħtu indikazzjoni ta’ x’dokument / informazzjoni jeħtieġu. Għandhom jindikaw ukoll b’liema format jixtiequ li jirċievu d-dokument / informazzjoni, jiġifieri jekk hux kopja pprintjata, kopja elettronika, sommarju / silta tal-kontenut jew billi l-applikant jagħmel spezzjoni tad-dokument / informazzjoni in kwistjoni. Kopji tal-Karta tal-Identità jew tal-passaport u/jew dokumentazzjoni oħra, jistgħu jiġu mitluba mill-Awtorità Pubblika skont il-bżonn, f’każijiet ta’ talbiet relatati speċifikament ma’ individwi, assi/interessi/dritt tal-aċċess tal-individwi.

Tipi ta’ Talbiet

Essenzjalment, wieħed jista’ jitlob għal kull oġġett li huwa miżmum minn awtorità pubblika u li dwaru ġiet irreġistrata informazzjoni fi kwalunkwe forma, inkluż data elettronika, stampi, mudelli fuq skala u rappreżentazzjonijiet viżwali oħra, u reġistrazzjonijiet awdjo jew vidjo, irrispettivament minn jekk l-informazzjoni tista’ tinqara, tidher, tinstema’ jew tinġabar bl-għajnuna jew mingħajr l-għajnuna ta’ kwalunkwe oġġett jew apparat ieħor. Wieħed jista’ jitlob anke għal dokumentazzjoni li fiha politiki, prinċipji, regoli jew linji gwida skont id-deċiżjonijiet jew rakkomandazzjonijiet meħuda skont il-membri tal-pubbliku (inklużi korpi korporattivi u impjegati tal-awtorità pubblika fil-kapaċità personali tagħhom). Barra minn hekk, persuni eliġibbli għandhom id-dritt li jitolbu informazzjoni (fil-forma ta’ dikjarazzjoni bil-miktub) dwar deċiżjoni jew rakkomandazzjoni magħmula fir-rigward tagħhom jew fir-rigward ta’ korp korporattiv li huma jirrappreżentaw.

Riċevuti

It-talbiet għall-FOI se jiġu debitament rikonoxxuti mill-Awtoritajiet Pubbliċi. Il-formoli ta’ rikonoxximent se jinkludu numru ta’ referenza uniku u indikazzjoni tad-data sa meta tingħata r-risposta. R-riċevuti se jinkludu wkoll informazzjoni speċifika relatata mal-Awtorità Pubblika, bħal indirizz, numru tat-telefon, indirizzi elettroniċi, ħinijiet tal-ftuħ u dettalji tal-proċedura interna tal-ilmenti.

Kontrolli li għandhom jitwettqu mill-Awtorità Pubblika

Malli tirċievi l-formola tal-applikazzjoni, l-Awtorità Pubblika tivverifika jekk it-talba tikkwalifikax bħala talba għall-FOI u tinforma lill-applikant kif xieraq jekk dan ma jkunx il-każ. Jekk jirriżulta li tkun meħtieġa informazzjoni/dokumentazzjoni addizzjonali, l-applikanti jiġu kkuntattjati mill-Awtorità Pubblika li lilha tkun tressqet it-talba u jingħataw l-għajnuna kollha possibbli sabiex jiġi żgurat li tali talba tkun konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Att. Minkejja dan, meta jissottomettu talba għall-FOI, l-applikanti mhumiex meħtieġa jipprovdu l-ebda ġustifikazzjoni biex jitolbu xi dokumentazzjoni/informazzjoni partikolari.

L-Awtorità Pubblika se tivverifika jekk id-dokument / informazzjoni mitluba humiex miżmuma għandha. Jekk dan ma jkunx il-każ tali Awtorità Pubblika tfittex li tidentifika l-entità proprja li lilha għandha tiġi sottomessa t-talba u tittrasferixxi tali applikazzjoni kif xieraq (tinforma lill-applikant fil-proċess). Jekk l-ebda entità alternattiva ma tiġi identifikata (jiġifieri li d-dokument / informazzjoni mhuma għand l-ebda Awtorità Pubblika) l-applikant se jiġi infurmat.

Ipproċessar tat-talba

Ladarba tistabbilixxi li talba hija talba FOI u tista’ tiġi indirizzata mit-tmiem tagħha, l-Awtorità Pubblika tiddetermina jekk tistax tipprovdi lill-applikant bid-dokument/informazzjoni mitluba (kompletament jew parzjalment) jew jekk tirrifjutax it-talba. Qabel ma tieħu deċiżjoni f’dan ir-rigward, l-Awtorità Pubblika għandha tikkunsidra jekk tapplikax xi waħda mill-eżenzjonijiet elenkati fl-Att FOI. L-Awtorità Pubblika se tissottometti notifikazzjoni jekk it-talba ġietx milqugħa jew le, fi żmien 20 ġurnata tax-xogħol minn meta waslet għand l-Awtorità Pubblika. 20 ġurnata tax-xogħol oħra jistgħu jingħataw bħala estensjoni, li jġibu t-total ta’ massimu ta’ 40 ġurnata tax-xogħol mid-data ta’ meta waslet it-talba oriġinali għand l-Awtorità Pubblika.

Ħlasijiet

Meta tissottometti tweġiba lill-Applikant, l-Awtorità Pubblika għandha tindika jekk japplikawx xi drittijiet. Jekk applikabbli, dawn il-miżati għandhom ikopru biss l-ispejjeż relatati mat-tqegħid ta’ dokument disponibbli għall-applikant, jiġifieri sigħat ta’ pproċessar, spejjeż ta’ fotokopji/faks u midja diġitali u spejjeż relatati mal-ispezzjonijiet. Minkejja dan ta’ hawn fuq, il-miżata totali applikabbli m’għandhiex taqbeż l-€40. L-ebda miżata addizzjonali ma tista’ ssir għas-sottomissjoni ta’ applikazzjonijiet jew ilmenti.

L-ammonti ta’ ħlas mitluba huma rregolati bl-Avviż Legali: L.N. 158 of 2010.

Azzjoni ta’ Rimedju

Jekk l-applikant ma jkunx sodisfatt bir-risposta mogħtija mill-Awtorità Pubblika vis-à-vis it-talba tagħha, l-applikant ikun intitolat li jressaq ilment lill-istess Awtorità Pubblika. Jekk, sussegwentement, l-applikant jibqa’ mhux sodisfatt bir-risposta li jkun irċieva, jista’ jressaq appell mal-Kummissarju għall-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data (IDPC). Jekk l-applikant jibqa’ mhux sodisfatt bir-riżultat tal-appell jista’ jappella lit-Tribunal tal-Informazzjoni u l-Protezzjoni tad-Data u, sussegwentement, lill-Qorti tal-Appell. Ilmenti jistgħu jiġu sottomessi għal dawn ir-raġunijiet:

– L-Awtorità Pubblika applikat estensjoni għall-iskadenza ta’ 20 jum tax-xogħol.
– L-Awtorità Pubblika imponiet ħlas li huwa meqjus bħala eċċessiv.
– Id-dokument mhux qed jiġi pprovdut fil-format mitlub.
– It-talba qed tiġi rrifjutata (għal eż. talba mhux meqjusa bħala talba FOI).
– L-Awtorità Pubblika ma tirrispettax l-iskadenza ta’ 20 jum tax-xogħol (jew l-iskadenza indikata fin-notifika ta’ estensjoni, jekk applikabbli) biex tissottometti tweġiba.

Applikanti jistgħu jissottomettu ilment permezz tal-website tal-IDPC billi jidħlu hawn.

Tirċievi dokumentazzjoni / informazzjoni

Kull meta Awtorità Pubblika tikkomunika deċiżjoni lil Applikant li jingħata aċċess għal dokument/informazzjoni. L-applikant għandu wkoll jiġi mistieden jagħmel il-ħlas tal-miżati (jekk applikabbli). Fi żmien 10 ijiem tax-xogħol wara l-ħlas, l-Awtorità Pubblika tipprovdi d-dokument/informazzjoni fl-istess format li kien talab l-applikant oriġinarjament jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fi kwalunkwe format ieħor meqjus xieraq mill-Awtorità Pubblika. L-applikanti li jissottomettu talbiet permezz tal-portal tal-FOI (www.foi.gov.mt) jistgħu jingħataw il-possibbiltà li jniżżlu d-dokument/informazzjoni direttament mis-sit.

Jekk l-ebda ħlas mhu se jintalab, id-dokument / informazzjoni se jiġu mogħtija fi żmien 10 ġranet tax-xogħol minn meta toħroġ in-notifikazzjoni. It-talba se tkun ikkunsidrata abbandunata mingħand l-applikant jekk il-ħlas dovut ma jitħallasx fi żmien 20 ġurnata tax-xogħol minn meta toħroġ in-notifikazzjoni.

Awtoritajiet Pubbliċi taħt il-Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar

L-informazzjoni pprovduta skont l-Artikolu 17 tal-Att dwar il-Ħelsien tal-Informazzjoni tista’ tara billi taċċessa l-links ta’ hawn fuq jew billi tikkuntattja lil:

Uffiċjal Prinċipali tal-Ħelsien tal-Informazzjoni,
Ministeru għal Għawdex u l-Ippjanar,
Pjazza San Franġisk,
Ir-Rabat, Għawdex,
VCT 1335

Telefown: +356 22156400

FacebookTwitter